MDB Youth - praktyczna nauka programowania i przedsiębiorczości

MDB Youth to społeczność młodych ludzi, których głównym celem jest wspólna nauka programowania i promowanie edukacji technologicznej.

Drugim najważniejszym elementem jest praktyczna nauka przedsiębiorczości i biznesu. W MDB Youth młodzież zorganizowana jest w autonomiczne, regionalne grupy liczące po 5-10 osób. Grupy te zorganizowane są na wzór firm IT, a ich członkowie mają autonomię w zarządzaniu swoją grupą i wyznaczaniu kierunków rozwoju dla swoich członków.

Lokalne grupy same zarządzają swoimi finansami, prowadzą marketing, rekrutacje, nawiązują partnerstwa z firmami i instytucjami państwowymi, prowadzą działania międzynarodowe, wyznaczają cele organizacji i same zarządzają swoimi projektami.

Krótko mówiąc - lokalna grupa MDB Youth to w rzeczywistości mała firma tworzona i zarządzana przez młodzież, dzięki której mogą oni w praktyce nauczyć się przedsiębiorczości i biznesu.

Ciekawostka: Struktura organizacyjna, metodologia pracy oraz kultura firmowa zostały odwzorowane z firmy MDBootstrap, której założyciele opisali historie tworzenia firmy w obszernym Studium Przypadku MDB.

Podstawowe informacje o organizacji i strukturze MDB Youth

Każda lokalna grupa (nazywana stadem) powinno posiadać:

 • Od 5 do 10 członków
 • Własną nazwę (najlepiej po angielsku)
 • Własne logo
 • Własny profil na platformie mdbootstrap.com
 • Własną stronę internetową
 • Własną grafikę na koszulki
 • Własny kanał do komunikacji na slacku MDB Youth
 • Własną tablicę na trello MDB Youth do zarządzania projektami w metodologi scrum

Każde członek stada powinien:

 • Posiadać własny profil na platrofmie mdbootstrap.com
 • Mieć zaplanowaną indywidualną ścieżkę rozwoju w ramach MDB Youth

Finanse

Uwaga:

Finanse w stadzie powinny być całkowicie transparente, a każdy z członków stada powinien mieć dostęp do informacji na co fundusze zostały przeznaczone.

Wszelkie środki pozyskane w ramach działań MDB Youth przeznaczane będą na działania statutowe i rozwojowe młodzieży (warsztaty, hackatony, wyjazdy zagraniczne, sprzęt edukacyjny i itp).

Firma MDB zrzeka się jakichkolwiek korzyści finansowych z MDB Youth i MDB Academy.

Członkowie MDB Youth również nie uzyskują pensji za działania na rzecz organizacji i swojego lokalnego stada.

Proponowane źródła finansowania

MDB Academy

MDB Academy to stacjonarne zajęcia z nauki programowania dedykowane początkującym osobom spoza MDB Youth.

Każde stado, po odpowiednim przeszkoleniu i uzyskaniu autoryzacji od firmy MDB, może prowadzić MDB Academy i pobierać opłaty od uczestników zajęć.

Fundraising

Członkowie lokalnych stad mogą nawiązywać współpracę z firmami i instytucjami i uzyskiwać od nich środki na wsparcie swoich działań

Fundusze europejskie i granty

Lokalne stada mają możliwość pisania wniosków o granty z Unii Europejskiej i innych instytucji, które pomogłyby im sfinansować ich działania statutowe

Opłata członkowska

Każde stado powinno samodzielnie zadecydować (poprzez głosowanie) czy chce ustalić opłątę członkowską, która w całości zarządzana byłaby przez lokalne stado i pokrywałaby potrzeby organizacyjne.

Zarząd

Członkowie MDB Youth wybierają spośród siebie osoby, które będą pełniły funkcje wykonawcze w ramach lokalnych stad, a w raz z rozwojem organizacji również na poziomie krajowym i międyznarodowym.

Uwaga: Kadencja na każdą funkcję trwa rok.

Każde lokalne powinno posiadać:

President - osoba odpowiedzialna za ogólna organizację lokalnego stada, wyznaczanie celów oraz ich realizację. Odpowiada za polityke bezpieczeństwa, dostępy do haseł i BHP

Vice President HR (human resources) - osoba odpowiedzialna za rekrutację członków do lokalnego stada oraz pomoc każdemu członkowi stada w zaplanowaniu i realizacji jego planu edukacyjno rozwojowego

Vice President Fin (finance) - odpowiada za finanse stada

Vice President PR (public relations) - osoba odpowiedzialna za marketing, promocję i kontakty z mediami

Vice President Edu (education) - osoba odpowiedzialna za organizacje warsztatów, prelekcji, hackatonów

Vice President Acd (academy) - osoba odpowiedzialna za MDB academy

Vice President FR (fundraising) - osoba odpowiedzialna za kontakty z firmami i instytucjami oraz pozyskiwaniem od nich funduszy w zamian za partnerstwo

Vice President IA (international affairs) - nawiazywanie partnerstw oraz dbanie o relacje z organizacjami z innych krajów oraz inicjowanie działań międzynarodowych

Uwaga: Powyższe funkcje wyznaczają pewne zakresy odpowiedzialność, ale tak naprawdę to całe stado powinno czuć się zobowiązane do realizacji każdego z wyżej wymienionych aspektów. Jeśli np. stado oranizuje hackaton to wiadomym jest, że VPE ma prawo wymagać od każdego członka ( w tym prezesa) pomocy w jego organizacji oraz wyznaczać zadania każdemu członkowi.

Propozycje działań na różnych wymiarach

Uwage: Podobnie jak powyżej, poniższe pomysły są jedynie propozycjami. Młodzież powinna sama ustalić zasady działania lokalnych stad.

Wymiar lokalny

Regularne, cotygodniowe spotkania na poziomie lokalne stada są kluczowe. Stado powinno ustalić limit opuszczonych spotkań, po przekroczeniu którego członek otrzymywałby ostrzeżenie, a następnie po braku poprawy zostałby wykluczony ze stada

Cotygodniowe spotkania powinny służyć wzajemnej edukacji, prezentacji swoich ostatnich projektów, planowania nowych projektów osobistych, nowych celów dla stada, warsztatów, wyjazdów, hackatonów i spraw akademii.

 • Spotkanie raz w tygodniu
 • Raz w tygodniu mały snippet (mały projekt IT do zrealizowania)
 • Raz na miesiąc większy projekt
 • Raz na rok każdy członek stada powinien zrobić prezentację na interesujący go temat technologiczny
 • Raz na pół roku praca w grupach i realizacja projektu pożytecznego społecznie
 • Raz na rok zorganizować wyjazd integracyjny

Wymiar regionalny

 • Raz na kwartał zainicjowanie i pomoc w stworzeniu innego lokalnego stada
 • Raz na rok spotkanie tematyczne (dla prezesów, dla HR, dla PR , dla FR itd)
 • Raz na kwartał (np z doświadczonym programistą z firmy MDB)
 • Raz na pół roku hackaton - 24 godzinny maraton kodowania
 • Raz na pół roku Tech Safari - wycieczka do siedzi dużych firm technologicznych (jak Google, Microsoft czy Facebook)
 • Raz na rok Tech Days - festiwal technologii połączony z konferencjami, warsztatami i targami pracy IT

Wymiar międyznarodowy

Działania i fundusze pozyskane w ramach europejskiego programu Erasmus+

 • Raz na rok zorganizować wydarzenie międzynarodowe w Polsce
 • Raz na rok każdy ze stada powinien wyjechać na projekt zagraniczny

Metodologia pracy

Grupy MDB Youth pracują w metodologi Scrum, typowej dla firm IT.

Więcej na ten temat można przeczytać w artykule Metodologia Scrum w MDBootstrap.


Kultura pracy

Kultura pracy w MDB Youth opiera się na:

 • Autonomi lokalnych grup
 • Odpowiedzialności za własną naukę
 • Wzajemnym uczeniu się i wspieraniu
 • Otwartości i szczerości
 • Konstruktywnej i merytorycznej krytyce

Płatne staże

Dla najzdolniejszej młodzieży oferowane są wakacyjne, płatne staże w renomowanych firmach technologicznych. Dzięki nim młodzież ma okazją zdobyć swoje pierwsze prawdziwe doświadczenie zawodowe oraz otrzymać swoją pierwszą wypłatę zarobioną na programowaniu.